Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών COSMOS

Κωδικός προϊόντος: 10-112
Διαθεσιμότητα:

Σε απόθεμα


Βάρος0.33 kg
ΧΡΩΜΑ

Ασημί, Μαύρο

7.20 

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν για τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές παραγγελίες

Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών COSMOS.
Άριστες αντισκωριακές ιδιότητες.
Το Cosmos Lac High Heat αποτελείται από ειδικές ρητίνες και χρωστικές.
Με εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μέγιστη θερμοκρασία αντοχής: 700oC
Συσκευασία: 180ml
Χρώμα: Μαύρο & Ασημί

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).
H412: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον
H319: Οφθαλμικός ερεθισμός
H225: Εύφλεκτα υγρά
H373: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις),

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H225 – Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρες σκόνης ABC για τη κατάσβεση
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.
Υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%)

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:
Τα συμπτώματα σαν συνέπεια μιας οξείας τοξικής δηλητηρίασης μπορεί να παρουσιαστούν μεταγενέστερα μετά την έκθεση, γι´ αυτό το λόγο σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε ιατρική φροντίδα σε απευθείας έκθεση στο χημικό προϊόν ή εάν έχετε επίμονη αδιαθεσία δείχνοντας το παρόν ΔΔΑ

Από εισπνοή:
Βγάλτε τον τραυματία από το σημείο της έκθεσης έξω στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ανάπαυση. Σε σοβαρές περιπτώσεις όπως μια καρδιοαναπνευστική διακοπή να εφαρμοστούν τεχνικές τεχνητής αναπνοής (αναπνοή στόμα με στόμα, καρδιακό μασάζ, παροχή οξυγόνου, κλπ.) απαιτώντας άμεση ιατρική περίθαλψη.

Από επαφή με το δέρμα:
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια:
Ξεβγάλετε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος

Με την κατάποση / αναρρόφηση:
Μην προκαλέσετε εμετό αλλά σε περίπτωση που τυχαία επέλθει εμετός, τότε να διατηρηθεί κεκλιμένο προς τα κάτω το κεφάλι, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Να παραμείνει σ&am

Κωδικός προϊόντος: 10-112 Κατηγορία:
Βάρος0.33 kg
ΧΡΩΜΑ

Ασημί, Μαύρο